වැඩපලේ බොස් ගේ මල්ලි එක්ක ගත්ත ෆන් එක අන්තිමට පුකේ ඇරල පුක ඇතුලෙම බඩු යවනවා ගෑනිට පට්ට ගැහිල්ලක්

ad2